Konstruktion-SLG

reCONSTRUCTION

Florian SCHMITT WORK TEXT VITA CONTACT

reCONSTRUCTION

reKONSTRUKT | 2012 | 100 x 100 cm Konstruktion SLG 4| 2012 | 75 x 50 cm Objekt-Konstruktion 02 | 2012 | 32,9 x 48,3 cm Winkelkonstrukt | 2012 | 100 x 100 cm
Objekt-Konstruktion 01 | 2012 | 32,9 x 48,3 cm LPF I | 2012 | 45 x 30 cm Konstruktion-SLG 2| 2012 | 75 x 50 cm LPF III | 2012 | 45 x 30 cm Objekt-Konstruktion 04 | 2012 | 32,9 x 48,3 cm
Konstruktion-SLG | 2012 | 50 x 75 cm Durchblick | 2012 | 100 x 100 cm Konstruktion SLG 5| 2012 | 50 x 75 cm Objekt-Konstruktion 03 | 2012 | 32,9 x 48,3 cm Konstruktion SLG 3| 2012 | 50 x 75 cm LPF VI | 2012 | 45 x 30 cm